Zakoni i ostali propisi

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) objavljuje se pregleda zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Općine Raša:

TEMELJNI ZAKONODAVNI OKVIR:

Ustav Republike Hrvatske – (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) – https://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) – https://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-%28regionalnoj%29-samoupravi

Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) – https://www.zakon.hr/z/559/Zakon-o-lokalnim-izborima

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15) – https://www.zakon.hr/z/437/Zakon-o-podru%C4%8Djima-%C5%BEupanija%2C-gradova-i-op%C4%87ina-u-Republici-Hrvatskoj

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20, 151/22) – https://www.zakon.hr/z/411/Zakon-o-financiranju-jedinica-lokalne-i-podru%C4%8Dne-%28regionalne%29-samouprave

SLUŽBENIČKI ODNOSI I PLAĆE:

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) – https://www.zakon.hr/z/259/Zakon-o-slu%C5%BEbenicima-i-namje%C5%A1tenicima-u-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-samoupravi

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (28/10, 10/23) – https://www.zakon.hr/z/290/Zakon-o-pla%C4%87ama-u-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-%28regionalnoj%29-samoupravi

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14, 48/23)

ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11) – https://www.zakon.hr/z/295/Ustavni-zakon-o-pravima-nacionalnih-manjina

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) – https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) – https://www.zakon.hr/z/220/Zakon-o-za%C5%A1titi-osobnih-podataka

KOMUNALNO GOSPODARSTVO:

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) – https://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19) – https://www.zakon.hr/cms.htm?id=38813

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23) – https://www.zakon.hr/z/244/Zakon-o-cestama

Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17) – https://www.zakon.hr/z/381/Zakon-o-grobljima

Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19) – https://www.zakon.hr/z/257/Zakon-o-za%C5%A1titi-%C5%BEivotinja

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) – https://www.zakon.hr/z/124/Zakon-o-vodama

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17,  66/19) – https://www.zakon.hr/z/238/Zakon-o-financiranju-vodnoga-gospodarstva

IZGRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) – https://www.zakon.hr/z/690/Zakon-o-gradnji

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) – https://www.zakon.hr/z/689/Zakon-o-prostornom-ure%C4%91enju

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) – https://www.zakon.hr/z/486/Zakon-o-postupanju-s-nezakonito-izgra%C4%91enim-zgradama

Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11, 144/21) – https://www.zakon.hr/z/482/Zakon-o-ure%C4%91ivanju-imovinskopravnih-odnosa-u-svrhu-izgradnje-infrastrukturnih-gra%C4%91evina

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) – https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39305

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/2017) – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_88_2093.html

ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA:

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) – https://www.zakon.hr/z/194/Zakon-o-za%C5%A1titi-okoli%C5%A1a

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) – https://www.zakon.hr/z/657/Zakon-o-odr%C5%BEivom-gospodarenju-otpadom

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/2022) – https://www.zakon.hr/cms.htm?id=53473

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA:

Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/19, 128/22) – https://www.zakon.hr/z/103/Zakon-o-zemlji%C5%A1nim-knjigama

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18) – https://www.zakon.hr/z/513/Zakon-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostora

Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) – https://www.zakon.hr/z/436/Zakon-o-upravljanju-dr%C5%BEavnom-imovinom

FINANCIJE:

Zakon o proračunu (NN 144/21) – https://www.zakon.hr/z/283/Zakon-o-prora%C4%8Dunu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23) – https://www.zakon.hr/z/425/Zakon-o-fiskalnoj-odgovornosti

Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22) – https://www.zakon.hr/z/100/Op%C4%87i-porezni-zakon

Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17, 114/22) – https://www.zakon.hr/z/875/Zakon-o-lokalnim-porezima

Zakon o kamatama (NN 94/04, 35/05) – https://www.zakon.hr/z/391/Zakon-o-kamatama

Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22) – https://www.zakon.hr/z/74/Ovr%C5%A1ni-zakon

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 02/20, 46/20, 47/20) – https://www.zakon.hr/z/346/Zakon-o-provedbi-ovrhe-na-nov%C4%8Danim-sredstvima

Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22, 82/23) – https://www.zakon.hr/z/118/Zakon-o-ra%C4%8Dunovodstvu

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23) – https://www.zakon.hr/z/1455/Zakon-o-porezu-na-dodanu-vrijednost-

Zakon o koncesijama (NN 69/17, 107/20) – https://www.zakon.hr/z/157/Zakon-o-koncesijama

Zakon o državnim potporama (NN 47/14 , 69/17) – https://www.zakon.hr/z/464/Zakon-o-dr%C5%BEavnim-potporama

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22) – https://www.zakon.hr/z/85/Zakon-o-porezu-na-dohodak

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/2022) – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_37_443.html

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna (NN 85/2023) – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_07_85_1336.html

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/2013) – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_52_1056.html

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/2019) – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_10_95_1853.html

DRUŠTVENE DJELATNOSTI:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) – https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) – https://www.zakon.hr/z/492/Zakon-o-pred%C5%A1kolskom-odgoju-i-obrazovanju

Zakon o sportu (NN 141/22) – https://www.zakon.hr/z/300/Zakon-o-sportu

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) – https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22) – https://www.zakon.hr/z/64/Zakon-o-udrugama

Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22) – https://www.zakon.hr/z/305/Zakon-o-vatrogastvu

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09) – https://www.zakon.hr/z/539/Zakon-o-financiranju-javnih-potreba-u-kulturi

OSTALI ZAKONI:

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21) – https://www.zakon.hr/z/65/Zakon-o-op%C4%87em-upravnom-postupku

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 29/19, 98/19) – https://www.zakon.hr/z/1957/Zakon-o-financiranju-politi%C4%8Dkih-aktivnosti%2C-izborne-promid%C5%BEbe-i-referenduma

Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21) – https://www.zakon.hr/z/423/Zakon-o-sprje%C4%8Davanju-sukoba-interesa

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) – https://www.zakon.hr/z/75/Zakon-o-obveznim-odnosima

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) – https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) – https://www.zakon.hr/z/809/Zakon-o-sustavu-civilne-za%C5%A1tite

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) – https://www.zakon.hr/z/1913/Zakon-o-ubla%C5%BEavanju-i-uklanjanju-posljedica-prirodnih-nepogoda

Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16, 114/22) – https://www.zakon.hr/z/333/Zakon-o-upravnim-pristojbama

Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/2021) – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_75_1415.html

Scroll to Top
Skip to content