Uprava

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik: Igor Radić, dipl.oec.
Telefon: 052/880-820
 

Radno vrijeme

Radno vrijeme službi Jedinstvenog upravnog odjela uređeno je na slijedeći način: 

PON, SRI, ČET

7:00 -15:00 SATI
 •  

UTORAK

8:00 -17:00 SATI
 •  

PETAK

8:00 -14:00 SATI
 •  

Uredovno radno vrijeme za prijem stranaka:

UTORAK

15:00 -17:00 SATI
 •  

ČETVRTAK

8:00 -10:00 SATI
 •  
Općinska uprava Općine Raša ima Jedinstveni upravni odjel, ustrojen za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.
 
Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provedbu općih akata Općine, te obavlja druge poslove u skladu s propisima.
 
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, sukladno zakonima i drugim propisima, i to naročito: 
 • poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana, 
 • poslove vezane za gospodarski razvoj
 • poslove vezane za razvoj turizma,
 • poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa izgradnje i održavanja komunalne
 • infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda,
 • poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: organiziranje i sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru i programa za unaprjeđenje stanja u prostoru, organiziranje poslova na
 • donošenju prostornog plana uređenja Općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa i mjera zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
 • poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora,
 • poslove vezane za uređenje prometa na području Općine,
 • poslove vezane za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine,
 • poslove vezane za izradu projekata za apliciranje prema EU, stranim donatorima i tijelima državne vlasti,
 • poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrada proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Općine, razrez i naplata prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, vođenje poslova osiguranja imovine Općine,
 • poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i vođenje evidencija iz oblasti radnih odnosa, osiguravanje tekućih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme), poslovi pisarnice, arhiviranja i otpreme pošte,
 • poslove unaprjeđenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora,
 • poslove javne nabave roba, radova i usluga
 
Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja pročelnik.

Skip to content