Radna tijela Općinskog vijeća

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAŠA

Stalna radna tijela Općinskog vijeća jesu:

 1. Mandatna komisija 
 2. Komisija za izbor i imenovanja 
 3. Komisija za pitanja i zaštitu prava nacionalnih manjina, međuopćinsku i međunarodnu suradnju
 4. Komisija za Statut, Poslovnik i propise
 5. Komisija za dodjelu priznanja
 6. Odbor za financije i gospodarstvo
 7. Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
 8. Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i komunalne poslove

MANDATNA KOMISIJA:

 • na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima, o izabranim vijećnicima, o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, o mirovanju mandata vijećnika te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost
 • obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost
 • obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanju mandata vijećnika i o nastavljanju s obavljanjem dužnosti vijećnika
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata vijećnika kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članovi Komisije: Mario Brezac (predsjednik), Nikola Lazić, Orijeta Jelčić (članovi).

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA:

 • predlaže izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
 • predlaže izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća
 • predlaže izbor, imenovanja i razrješenja drugih osoba određenih zakonom, Statutom i odlukama Općinskog vijeća
 • obavlja i druge poslove određene Poslovnikom Općinskog vijeća

Članovi Komisije: Zlatan Fejzić (predsjednik), Rea Radin (član).

 

KOMISIJA ZA PITANJA I ZAŠTITU PRAVA NACIONALNIH MANJINA, MEĐUOPĆINSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU:

 • raspravlja o pitanjima koja se tiču prava i položaja nacionalnih manjina, 
 • podnosi Općinskom vijeću prijedloge i mišljenja vezano za unapređenje, očuvanje i zaštitu položaja nacionalnih manjina, a u postupku donošenja odluka i drugih akata Općinskog vijeća
 • savjetuje se s Vijećem i predstavnikom nacionalnih manjina te predlaže poduzimanje mjera, aktivnosti i donošenje akata kojima se unapređuje položaj nacionalnih manjina, 
 • razmatra pitanja iz područja suradnje općine s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i odgovarajućim jedinicama drugih država, 
 • priprema prijedloge akata i daje mišljenje o prijedlozima drugih predlagatelja koji se odnose na to područje, utvrđuje programe i planove suradnje te poduzima mjere za njihovo ostvarivanje.

Članovi Komisije: Senad Pozderović (predsjednik), Mario Bezac i Damir Matas (članovi).

KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE PREDLAŽE STATUT OPĆINE, POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

 • prati provedbu navedenih općih akata, predlaže izmjenu Statuta, odnosno Poslovnika, može predlagati donošenje odluka i drugih općih akata iz djelokruga Općinskog vijeća 
 • obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom i aktima Općinskog vijeća, 
 • razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge građana i pravnih osoba koji se obraćaju Općinskom vijeću i njegovim tijelima, 
 • ukazuje nadležnim tijelima na kršenje ustavnosti i zakonitosti prava građana u postupku pred upravnim tijelom Općine, i
 • ispituje putem nadležnih tijela i službenika za informiranje osnovanost predstavki, pritužbi i prijedloga, 
 • ukazuje nadležnim tijelima na potrebu poduzimanja na zakonu osnovanih mjera te o tome obavještava podnositelja predstavki, pritužbi, odnosno prijedloga

Članovi Komisije: Sanja Dobrić Bedrina (predsjednica), Dean Ilijevski, Siniša Milevoj (članovi).

KOMISIJA ZA DODJELU PRIZNANJA:

 • pokreće postupak za dodjelu javnih priznanja Općine, razmatra pristigle prijedloge predlagatelja, utvrđuje konačan prijedlog za dodjelu priznanja i upućuje ga Općinskom vijeću 
 • obavlja i druge poslove određene Odlukom o javnim priznanjima

Članovi Komisije: Željko Zahtila (predsjednik), Esma Dobrić i Nevres Mulavdić (članovi). 

ODBOR ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO:

 • razmatra prijedlog proračuna Općine, prijedlog izvješća o izvršenju proračuna, prijedlog općih akata kojima se uređuju porezi i druga davanja koji su prihodi Općine, prijedloge odluka o kreditnom zaduženju Općine
 • razmatra i druga pitanja financiranja iz djelokruga Općinskog vijeća
 • raspravlja o pitanjima gospodarske situacije na području Općine i predlaže odgovarajuće mjere u toj oblasti

Članovi Odbora: Jasminka Radolović (predsjednica), Admira Žakula, Ivana Škopac Karčić, Petra Dobrić (članovi).

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB:

 • razmatra stanje, pitanja i potrebe građana te razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata iz oblasti kulture, tjelesne kulture i sporta, brige o djeci predškolskog uzrasta, odgoja i obrazovanja, javnog zdravlja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. 

Članovi Odbora: Sanja Dobrić Bedrina (predsjednica), Sandi Domijanić, Patrik Šćira, Rea Radin, Alen Hasikić (članovi).

ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE

 • razmatra stanje i pitanja te prijedloge odluka i drugih općih akata iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, gradnje, uređenja građevinskog zemljišta, uređenja naselja i stanovanja te komunalnog gospodarstva

Članovi Odbora: Dalibor Kvaternik (predsjednik), Ana Mikuljan Franković, Željko Zahtila, Zlatan Fejzić, Jasmin Mahmutović (članovi).

Scroll to Top
Skip to content