Proračun

Općinski Proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke te godišnje rashode i izdatke Općine. Proračun odobrava Općinsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen. 
 
Proračun objašnjava planove i aktivnosti Općine u vezi s korištenjem općinskog novca u fiskalnoj godini. 
 
Temeljni zakonski propisi kojima je uređeno donošenje, izvršavanje i izvještavanje o izvršenju Proračuna su slijedeći:
 
– Zakon o proračunu
– Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
– Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
– Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
– Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
 
____________________________________________________________________
 
Temeljem odredbe čl. 36. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru («Narodne novine» broj 141/06) utvrđena je obveza čelnika korisnika proračuna da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.
 
Temeljem odredbe čl. 6. st. 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika («Narodne novine» broj 70/12), utvrđena je dužnost čelnika jedinice lokalne samouprave da na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave objavi podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti (telefon, fax, e-mail).
 
Osoba zadužena za nepravilnosti:
Igor Radić, dipl. oec.
 
Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša
tel: 052/650-094; 052/880-820
Fax: 052/874-629
e-mail: procelnik@rasa.hr
Transparentnost

Scroll to Top
Skip to content