Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", 25/13).

Općina Raša je radi osiguravanja prava na pristup informacijama donijelo Odluku o imenovanju službenika za informiranje (u prilogu).

Službenik za informiranje: Igor Radić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša
tel. 052 650 094
e-mail: procelnik@rasa.hr

Domaća ili strana fizička ili pravna osoba ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu. Pravo na pristup informacijama možete ostvariti ispunjavanjem obrasca zahtjeva (u prilogu) te njegovim podnošenjem Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Raša. 

Zahtjev obrasca može biti upućen:
- poštom na adresu: Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša,
- e-mailom na adresu: procelnik@rasa.hr,
- predajom u službu protokola Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša.



Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Priloeni dokumenti:

Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje.pdf

ZAHTJEV za ostvarivanje prava na pristup informaciji.pdf

Godisnje_izvjesce_PPI_ za 2015. g..pdf

Godisnje_izvjesce_PPI_ za 2016. g.pdf

Plan savjetovanja s javnoscu za 2017. godinu.pdf

Plan savjetovanja s javnoscu za 2018. godinu.pdf

Godisnje_izvjesce_PPI_ za 2017. g.pdf

Plan savjetovanja s javnoscu za 2019. g..pdf

Godisnje_izvjesce_PPI_za 2018. g.pdf




Go to top of page