Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 
Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. 
 
 
Službenik za informiranje:
Igor Radić
Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša
Tel: 052 880 820
Fax: 052 874 629
E-mail službenika za informiranje: informacije@rasa.hr
 
Općina Raša javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:
 • putem telefona na broj: 052 880 820;
 • putem faksa na broj: 052 874 629
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: informacije@rasa.hr
 • na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • poštom na adresu: Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 5233 Raša, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • osobno na adresu: Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, Raša, u uredovno radno vrijeme za prijem stranaka. 
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:
 
 • Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
 • U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
 • Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
 • Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.
 • Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
 • Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama. 
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html
 
____________________________________________________________________
 
Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19)  Općina Raša objavljuje
 
IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI
Općina Raša kontinuirano implementira mjere i poduzima prikladne postupke kako bi svoju službenu internetsku stranicu i sadržaje na njoj učinila pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19; u daljnjem tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
 
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice općine Raša (http://www.rasa.hr/).
 
STUPANJ USKLAĐENOSTI
Internetska stranica općine Raša djelomično je usklađena je s odredbama Zakona te Smjernicama CARNETa za osiguravanje digitalne pristupačnosti. U nastavku se donosi pregled neusklađenog sadržaja te objašnjenja za dijelove internetske stranice koji nisu usklađeni sa Zakonom i Smjernicama.
 
NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:
 
1.neusklađenosti sa Zakonom
 • ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta, te mogućnost mijenjanja kontrasta elemenata mrežnog sadržaja (teksta, slike itd.)
 • poveznice nisu adekvatno istaknute, kako bi osobe sa oštećenjem vida mogle uočiti da se radi o poveznici
 • kod dokumenata nije jasno naznačeno na koji način će se dokumenti otvoriti u pregledniku (nova kartica, ponuda za snimanje ili odlazak na mrežne stranice drugog subjekta)
 • pojedini dokumenti nisu čitljivi čitačima ekrana, jer su ponuđeni u nepodržanom obliku (.zip)
 • fotografije na mrežnoj stranici nemaju tekstualni opis (alt tekst), tako da čitači zaslona ne mogu izvršiti svoju namjenu
2.nerazmjerno opterećenje
 
Za neusklađenosti navedene pod točkom 1. Općina Raša se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.
 
3.sadržaj nije unutar opsega Zakona
 
U skladu s člankom 3. Zakona općina Raša smatra arhivskim sadržajem niže navedene datoteke te su one izuzete od primjene Zakona:
 • pojedine .pdf datoteke objavljene prije 23. rujna 2018.
 
Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica općine Raša želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje općine Raša putem e-mail adrese procelnik@rasa.hr Pri tome navedite sljedeće podatke:
 
 • vaše ime i e-mail adresu,
 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
 • oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).
Općina Raša će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
 
PRIPREMA IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI
Ova Izjava pripremljena je dana 18. rujna 2020., a zadnji put revidirana 18. rujna 2020.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene koju je proveo vanjski suradnik.
 
POVRATNE INFORAMCIJE I KONTAKT
Podnošenjem zahtjeva općini Raša možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje, Igoru Radiću:
 
e-poštom: procelnik@rasa.hr
telefonom: +385 52 880 820
poštom na adresu: Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša 
 
INSPEKCIJSKI NADZOR
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
 
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje.

1 2 3

Scroll to Top
Skip to content