Javni poziv za prijavu šteta od prirodne nepogode – tuče za područje Općine Raša

JAVNI POZIV

Za prijavu šteta od prirodne nepogode – tuče za područje Općine Raša

  

Župan Istarske županije donio je dana 31. kolovoza 2023.godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode – tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom za područje Općine Raša KLASA: 920-04/23-01/06 URBROJ: 2163-01/11-23-02.

Općina Raša zaprimila je navedenu Odluku dana 6. rujna 2023. godine.

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda (dalje u tekstu: Zakon, „Narodne novine“ broj 16/19), pozivaju se svi na čijoj je imovini s područja Općine Raša nastala šteta od prirodne nepogode – tuče da podnesu prijavu štete Općini Raša.

 

Napominje se da štetu moraju prijaviti i oštećenici koji su već preliminarno prijavili štetu.

 

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

 • dodatak obrascu PN za prijave na građevini,
 • preslika osobne iskaznice,
 • preslika kartice žiro računa ili drugog odgovarajućeg dokumenta (IBAN računa treba biti vidljiv),
 • preslika ugovora o zakupu/posjedovni ili vlasnički list ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje vlasništvo,
 • za prijavu štete na poljoprivredi dokaz o upisu u OPG upisnik i ARKODE upisnik
 • za prijavu štete na pokretnini – osobnim automobilima policijsko izvješće o nastaloj šteti ili obrazac izjave svjedoka kojom će se potvrditi da se određeni automobil doista nalazio na području Općine Raša dana 21.07.2023. godine odnosno 22.07.2023.godine,
 • fotodokumentacija oštećenja.

 

Ako se radi o šteti u poljoprivredi, u obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu (ha) na kojoj se nalazi poljoprivredna kultura, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture te MIBPG, ime i naziv OPG-a.

U vezi prijava štete na građevinama – prijaviti se mogu samo zakoniti objekti.

Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

 

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem e-pošte: opcina-rasa@pu.t-com.hr  te osobno u pisarnicu Općine Raša ili poštom na adresu Općine Raša „za prijavu štete-tuča“, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, Raša.

 

Prijave se primaju do četvrtka, 14. rujna 2023. godine do 15,00 sati bez obzira na način dostave.

 

Napomene:

Dodatne informacije:

– Sukladno članku 20. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19, dalje u tekstu: Zakon) sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za:

 1. štete na imovini koja je osigurana
 2. štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine
 1. neizravne štete
 2. štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela
 1. štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom
 1. štete koje nisu na propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta prema odredbama ovoga Zakona
 1. štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine.

– U skladu s člankom 35. Zakona prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika.

– Konačnu odluku o isplati sredstava pomoći donosi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Državnog povjerenstva.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja molimo kontaktirati na mail: pravnica@rasa.hr ili telefon 052/880-820.

                                                                                                                                                                                                                              

1-OBRAZAC PN
2-Obrazac izjave_za_prijavu_stete_na_automobilima
3-Dodatak obrascu PN_za_prijave_na_gradevini

Scroll to Top
Skip to content